Onroerend goed

Ons kantoor verstrekt klantgerichte adviezen ten aanzien van de aankoop of verkoop van onroerende zaken, hypotheken, erfpacht, opstal, splitsingen (van bijvoorbeeld appartementencomplexen) en projectontwikkeling. Voorts kunnen wij u adviseren over de fiscale- en juridische opzet van projecten. U kunt daarbij denken aan zaken als: omzetbelasting, overdrachtsbelasting, samenwerkingsvormen en eigendomsrechten.

Koopcontract

Veelal wordt de voorlopige koopakte opgesteld door de makelaar. Toch kan het zinvol zijn de koopakte door een notaris te laten opstellen en in het bijzijn van een notaris te ondertekenen. Dit speelt helemaal indien er geen makelaar bij de transactie betrokken is en/of indien er bijzondere omstandigheden spelen waarbij het belangrijk kan zijn dat een onafhankelijk en onpartijdig jurist de gemaakte afspraken goed verwoordt in de koopovereenkomst. Voorkomen is immers beter dan genezen. Onze meerwaarde ligt in dit opzicht in het voorkomen van problemen en onduidelijkheden bij de eigendomsoverdracht.

Leveringsakte

Heeft u een huis gekocht, dan moet u bij de notaris een leveringsakte ondertekenen. Deze akte zorgt ervoor dat het eigendom van de woning van de verkoper op de koper overgaat. Wij stellen de akte voor u op. Ook de verkoper en de notaris ondertekenen de leveringsakte.

Voordat u de leveringsakte tekent, heeft u al een koopovereenkomst gesloten. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de afspraken in de koopovereenkomst. Wij onderzoeken of de verkoper beschikkingsbevoegd is en kijkt of er nog verplichtingen zijn die aan het huis gebonden zijn. Er wordt op toegezien dat de koper en de verkoper zich houden aan wat er in de koopovereenkomst staat. Zo zorgt de notaris dat de verkoper de woning op tijd levert en dat de koper de koopsom op tijd stort.

Ten slotte zorgen wij ervoor dat de leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Ook de hypotheekakte wordt opgenomen in deze registers. Uit deze registers blijkt wie eigenaar van welk huis is.

Hypotheekakte

De hypotheekakte heeft tot doel aan de bank zekerheid te geven voor de terugbetaling van de geleende gelden. U geeft daarmee uw huis of andere onroerende zaak (of erfpacht, opstal, appartement) als onderpand aan de bank.

In de hypotheekakte worden vaak twee verschillende zaken geregeld:

  1. De met de bank gemaakte afspraken over de lening, al dan niet in combinatie
    met een afgesloten levensverzekering of een overlijdensrisicoverzekering;
  2. De zekerheid voor de bank (hypotheek op het huis, pandrecht op de daarbij behorende roerende zaken en, indien van toepassing, op de rechten uit een afgesloten verzekering). De zekerheid voor de bank houdt in dat de bank, mocht de schuldenaar niet meer voldoen aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen, het onderpand mag veilen en vervolgens als eerste uit de opbrengst wordt voldaan met voorrang boven gewone schuldeisers.
Klanten beoordelen ons met een:

8.9

Wat kunnen wij voor u betekenen? Vraag een offerte aan